Nevíte si rady? Ozvěte se nám, rádi poradíme: charvat@charvat-chs.cz

Přejít na hlavní web skupiny CHARVÁT Group s.r.o.

Přihlášení

Úvodní stránka Obchodní podmínky společnosti CHARVÁT Group s. r.o. (prodávajícího)

Obchodní podmínky společnosti CHARVÁT Group s. r.o. (prodávajícího)

V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží.

I. Uzavření smlouvy

1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

1.1 Písemná objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a cenovém odkazu.

1.2 Písemné potvrzení objednávky prodávajícím, které může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího.

2. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek a za podmínek v nich obsažených. Při sjednávání jednotlivých kupních smluv se vychází ze skutečnosti, že kupující je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

4. Tyto obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží odběratelem.

5. Aniž by tím byly dotčeny jiné zákonem či smlouvou dané možnosti prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do 10 dnů po uzavření kupní smlouvy. Odstoupením podle předchozí věty se kupní smlouva ruší, prodávající a kupující jsou povinni si vrátit vše, co si již případně podle kupní smlouvy plnili; jakékoli další nároky kupujícího vůči prodávajícímu ze zrušení kupní smlouvy nebo v souvislosti s tímto zrušením jsou vyloučeny.

6. Kupující nemá právo vrátit zboží, aniž by se jednalo o uplatňování jeho práv ze záruky dle článku VI. odst. 1 nebo práv vyplývajících z článku VI. odst. 3. Kupující dále bere na vědomí, že se na něj nevztahuje ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

II. Dodání zboží

1. Místo dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

2.Dílčí dodávky jsou přípustné.

3. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

4. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

III. Ceny

1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy, obsaženého v nabídkových a katalogových listech, akčních nabídkách atd. Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce kupujícího.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

IV. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou.

2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou, elektronicky, nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“). Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.

2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.)

VI. Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzažší doba spotřeby vyznačena na obalu.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost a nikoliv prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

3.Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30-ti dnů od převzetí zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku. Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

  • dodání náhradního zboží za vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží
  • opravě této vady, pokud je opravitelná
  • slevě kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

5. Kupující není oprávněn souběžně s právy z vadného plnění uplatňovat i nároky na náhradu škody

VII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“ a „osobní údaje“).

2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

2.1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce v elektronické podobě.

2.2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

2.3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

2.4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti, která bude případně provádět dopravu zboží kupujícímu.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

5. Kupující dává uzavřením kupní smlouvy souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek prodávajícího týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti prodávajícího.

6. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.

2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

3. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

4. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností. Kupující prohlašuje, že ve smluvním vztahu s prodávajícím není slabší smluvní stranou. Kupující dále prohlašuje, že je podnikatelem a kupní smlouvu uzavírá při svém podnikání.

5. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.

6. Kupující je povinen spolu s první objednávkou zaslat či jinak prodávajícímu předat svůj výpis z obchodního rejstříku, popř. opis svého živnostenského oprávnění.